Видови култиватори | НАЈК ПРОМ

Видови култиватори

Култиваторите се наменети за дополнителна обработка на почвата како надополнување на технолошкиот процес на орањето преку ситнење на грутките и рамнење на провршинскиот слој што го прима семето. Се употребуваате за меѓуредна летна обработка на лозови и овошни насади, за нафрлување на почва, за уништување на плевели и други технолошки операции кои зависат од видот на култиваторот и видот на работните органи.