Овоштарски мулчери | НАЈК ПРОМ

Овоштарски мулчери

Повеќе големини на мулчери ФПМ понадолу може да погледнете во опис спефицикации и дополнителни информации.

Овоштарските мулчери припаѓаат на група земјоделски мулчери и првенствено се наменети за фрагментација на растителни остатоци по сечење, како и плевел и треви во овоштарници и лозови насади. Покрај своите основни цели, може да се користи и за дробење растителни маси, уредување и одржување на сите други земјоделски, комунални, напуштени и необработени области. Поради големата брзина на роторот, која е електронски избалансирана, ножевите прецизно и ефикасно ги фрагментираат остатоците од растенијата и со тоа ги претвораат во лесно хумусно ѓубриво, кое го подобрува квалитетот и природниот плодноста на почвата и ја намалува потребата за вештачко оплодување. На овој начин, тоа директно влијае на намалувањето на трошоците за земјоделското производство и зголемувањето на приносите.

Продуктот во моментот не е достапен.