Агробар брани | НАЈК ПРОМ

Агробар брани

Наменети се за површинска обработка на почвата, односно за подготовка на почвата за сеидба, како и за браносување на луцеришта, ливади и сл. Конструктивната изведба овозможува користење на сите видови почви. Во производната програма се застапени клинести брани со 2, 3 и 4 крила обични и појачани.