Видови Ѓубрерастурачи | НАЈК ПРОМ

Видови Ѓубрерастурачи

Наменети се за површинско расфрлање на сите видови минерално ѓубре во прав, гранули и високо концентрирани при подоготовка на почвата за сеење како и за прихранување разни култури, пасишта, лицеришта и ливади.